Usługi eksperckie

young smiling engineer taking notes at control room

 


Doradztwo i konsultacje w dziedzinie bhp.

Usługi doradcze w zakresie zagadnień z szeroko pojętej dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje kadra specjalistów ds. bhp, posiadająca wymagane kwalifikacje i wiedzę, w tym ekspert ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ekspert akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z doświadczeniem w realizacji projektów dotyczących oceny maszyn oraz ergonomicznej oceny stanowisk pracy; biegły sądowy, wykonawca działań związanych ze szkoleniami, techniczną oceną maszyn oraz oceną ergonomiczną stanowisk pracy  m.in. w takich firmach, jak:

 • British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie,
 • Colgate Palmolive Poland Sp. z o. o. w Halinowie,
 • Fabryki Mebli „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Laboratorium Kosmetyczne „ JOANNA” s. j.  w Warszawie,
 • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Suwałkach
 • 9 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Krośnie Odrzańskim,
 • 10 Rejonowe Warsztaty Techniczne w Oleśnicy,
 • Jednostka Wojskowa w Sulechowie,
 • Jednostki samorządu terytorialnego


Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania

 • Audyt wstępny.
 • Szkolenia kadry kierowniczej w zakresie systemu zarządzania bhp.
 • Pomoc w ustaleniu celów ogólnych i szczegółowych związanych z bhp.
 • Opracowanie dokumentacji.
 • Szkolenie audytorów wewnętrznych.
 • Audyt wewnętrzny przygotowujący do certyfikacji.
 • Propozycje działań doskonalących system zarządzania.


Audyty bezpieczeństwa oceny zgodności

Celem audytu jest ocena stopnia zgodności z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, w tym spełnienie wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pozwala określić zakres niezbędnych działań do realizacji podczas wdrażania systemu zarządzania, pozyskać dane do harmonogramu wdrożenia tych działań oraz oszacować koszty jego realizacji.

Działania sprawdzające obejmują:
 • przegląd dokumentacji,
 • przegląd procesów pracy i stanowisk,
 • przegląd wyposażenia i budynków pracy,
 • przegląd środków ograniczających lub eliminujących ryzyko pracowników,
 • odpowiedzialność kierownictwa w kwestii związanej z poprawą i doskonaleniem obszaru bhp,
 • szkolenia.

Wynik przeprowadzonego audytu – raport, zawierający specyfikację wszystkich podjętych działań oraz uwag z uwzględnieniem wymagań, których firma nie spełnia.


Ocena bezpieczeństwa maszyn

W oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm. Dz. U. 03.178.1745), ekspert ds. bhp, certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wykonuje i nadzoruje proces oceny maszyn pod względem spełnienia minimalnych wymagań w dziedzinie bhp.

ocena bezpieczeństwa maszyn

Działania wykonywane w procesie oceny bezpieczeństwa maszyn
 • przegląd dokumentacji maszyn i instalacji,
 • przygotowanie list kontrolnych wskazujących wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocena maszyn i instalacji na zgodność z wymaganiami w dziedzinie bhp, w tym przegląd i sprawdzenie:
  • układu sterowniczego,
  • elementów sterowniczych maszyny,
  • urządzeń ochronnych, w tym osłon i innych ochron przed zagrożeniami;
  • urządzeń informacyjnych, ostrzegawczych i innych zastosowanych środków bezpieczeństwa (znaki i barwy bezpieczeństwa);
  • instalacji elektrycznej;
 • zdefiniowanie działań korygujących i dostosowawczych niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyny, popartych materiałem zdjęciowym.

bezpieczeństwo maszyn

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp

Etap oceny bezpieczeństwa maszyn na życzenie klienta może zostać rozszerzony o  wykonanie działań dostosowujących park maszynowy do minimalnych wymagań bhp.

Wówczas proces oceny i dostosowania maszyn obejmuje wykonanie następując prac:

 • ocena maszyn, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MG z dnia 30.10.2002.r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, udokumentowana w postaci list kontrolnych oraz raportów działań dostosowawczych;
 • montaż osłon lub innych urządzeń zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym m.in. kurtyn świetlnych;
 • naprawa/montaż/wymiana elementów instalacji elektrycznej,
 • wymiana uszkodzonych elementów sterowniczych maszyn i urządzeń, instalacji elementów sterujących oraz instalacji urządzeń ochronnych , w tym wyłączników zasilania, serwisowych wyłączników prądu, wyłączników krańcowych, wyłączników awaryjnych i innych elementów sterowniczych;
 • znakowanie i opis instalacji przyłączeniowych, wyłączników / zaworów bezpieczeństwa oraz urządzeń informacyjnych;
 • konserwacja maszyn, w tym ich malowanie na uzgodniony kolor;
 • pomiary elektryczne, tj. pomiary rezystancji izolacji oraz skuteczności ochrony przed porażeniem (impedancji pętli zwarcia);
 • pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy (na stanowiskach pracy w obszarach pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia), tj. poziomu hałasu, zapylenia i oświetlenia światłem sztucznym, udokumentowane sprawozdaniem;
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w obszarach stosowanych maszyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonana dla celów skutecznego dostosowania maszyn do wymagań prawnych;
 • aktualizacja instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn w zakresie określonym rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych dla maszyn.

dostosowanie maszyn do wymagań bhp


Ocena ergonomiczna stanowisk pracy, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

Ocena zgodności stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii pracy zawartymi w przepisach prawa, normach i dyrektywach z zakresu ergonomii, w tym:

 • określenie ciężkości pracy z uwzględnieniem parametrów wpływających na wydajność pracy na danym stanowisku pracy, m.in. wydatku energetycznego i oświetlenia
 • określenie obciążenia układu mieśniowo-szkieletowego oraz ocena ryzyka związanego z ręcznym dźwiganiem ciężarów
 • ocena konstrukcji przestrzennej stanowiska pracy i jej dostosowanie do cech antropometrycznych:

– obszary widzenia,

– strefy zasięgu,

– wysokość pola pracy,

– uciążliwość wysiłku fizycznego,

 • stanowiska komputerowe:

– obciążenie narządu wzroku,

– obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego:

* ustawienie monitora,

* konstrukcja krzesła,

* powierzchnia robocza,

* ustawienie klawiatury,

* położenie i wysokość podnóżka,

W ocenie ergonomicznej stanowiska pracy tam, gdzie ma to odniesienie, wykonywane są pomiary uzupełniające czynników szkodliwych w środowisku pracy, w tym m.in.:

 • hałasu,
 • pyłu,
 • drgań
 • czynników chemicznych.

Planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych ograniczających wpływ nieergonomicznych warunków pracy na zdrowie pracownika.

Efekt oceny i zastosowania działań korygujących – usprawnienia redukujące wysiłek fizyczny i obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy, wzrost wydajności pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.


Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz. U. z 2007 r. Nr 49 poz. 330).

Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy w następujących etapach:
 • ustalenie i opracowanie wytycznych dla oceny ryzyka zawodowego,
 • identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
 • wykonanie niezbędnych badań środowiska pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego i opracowanie działań ograniczających to ryzyko,
 • opracowanie kart analizy ryzyka,
 • zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą w formie szkolenia.
Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego zawiera:
 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym:

– stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

– wykonywanych zadań,

– występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

– stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– osób pracujących na tym stanowisku;

 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
 • datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.


Prowadzenie służby bhp w zakładzie pracy

W ramach stałej współpracy proponujemy objęcie nadzorem bhp Państwa firmy, tj. usługę wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z zakresem zadań i odpowiedzialności tej służby określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.).

W ramach usługi proponujemy:
 • pomiary środowiska pracy,
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • konsultacje i doradztwo w zakresie zasad i przepisów bhp,
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp (zarządzenia, wykazy, rejestry, tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej),
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • audity stanu bhp,
 • kontrolę warunków pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego oraz zakres działań ograniczających to ryzyko ,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • badania czynników środowiska pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • opracowanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych,
 • reprezentowanie klienta wobec organów kontroli oraz pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
 • inne usługi według uzgodnienia.

Realizacja kompletu lub wybranych usług jest możliwa także w przypadku jednorazowych zleceń.

Pobierz plik


Opiniowanie i sporządzanie dokumentacji powypadkowej

 • Powołanie zespołu powypadkowego,
 • wykonanie fotografii i innych dokumentów z miejsca wypadku,
 • przesłuchanie poszkodowanego i świadków wypadku,
 • klasyfikacja prawna wypadku,
 • sporządzenie protokółu powypadkowego,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • założenie rejestru wypadków przy pracy,
 • kompletacja dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Pobierz plik


Opracowywanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa

Opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi i użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz występujących u pracodawcy procesów pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy.

Służymy pomocą w opracowywaniu Dokumentacji Techniczno-Ruchowych oraz instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń.

DTR zawiera następujące elementy:
 • Identyfikacja maszyny.
 • Przeznaczenie.
 • Główne parametry i specyfikacja technologiczna.
 • Warunki przemieszczania i składowania maszyny.
 • Przechowywanie maszyny.
 • Zainstalowanie i przekazanie do eksploatacji (warunki środowiskowe, zasilanie, utylizacja odpadów).
 • Charakterystyka i proces technologiczny (opis, budowa, elementy sterownicze, sygnalizacyjne, osłony i urządzenia zabezpieczające, funkcje bezpieczeństwa, znaki i barwy bezpieczeństwa).
 • Instrukcja pracy (uruchomienie, użytkowanie, wyłączenie normalne i awaryjne).
 • Zagrożenia podczas pracy na maszynie.
 • Niedozwolone użytkowanie maszyny.
 • Usuwanie awarii.
 • Środki ochrony indywidualnej.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Konserwacja i przeglądy.
 • Wyłączenie z ruchu, demontaż.
 • Transport wewnątrz zakładu.
 • Magazynowanie i złomowanie.
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
Instrukcja bezpiecznej obsługi zawiera następujące elementy:
 • Opis elementów sterowniczych.
 • Instrukcja pracy.
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • Kwalifikacje pracownika obsługującego maszynę/urządzenie,
  • Czynności przed przystąpieniem do pracy,
  • Czynności pracownika przed uruchomieniem maszyny/urządzenia,
  • Czynności podczas pracy i obsługi maszyny/urządzenia,
  • Czynności zabronione,
  • Czynności pracownika po zakończeniu pracy.
 • Postępowanie w sytuacjach zagrożeń:
  • Pożar,
  • Wypadek,
  • Porażenie prądem elektrycznym.


Audyt z zakresu ochrony ppoż.

Kwalifikacja obiektów ze względu na ochronę przeciwpożarową:

 • ustalanie wymagań:

– budowlanych,

– instalacyjnych,

– ewakuacyjnych,

 • ustalanie rodzaju i ilości gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach,
 • określanie zasad ewakuacji ludzi z obiektów,
 • opracowywanie dokumentacji przebiegu praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji,
 • ustalanie czasookresów przeglądu:

– gaśnic,

– urządzeń przeciwpożarowych,

– instalacji w obiekcie.

Pobierz plik

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym

Wykwalifikowani pracownicy TOP 2001 Sp. z o.o. w Państwa firmie mogą wykonać następujące działania:

 • przeprowadzenie auditu p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, dostosowanie do istniejących warunków,
 • szkolenie pracowników w zakresie procedur postępowania na wypadek awarii, w tym zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • opracowanie zarządzeń w sprawie postępowania na wypadek awarii (wypadku, pożaru) w celu ograniczenia skutków potencjalnych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, ochrony p.poż. (zagrożenia wybuchem, sprzętu i zabezpieczeń przeciwpożarowych),
 • pomoc w wyposażeniu nadzorowanych obiektów w:

– instrukcje przeciwpożarowe,

– wykazy telefonów alarmowych wraz z wykazem pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

– znaki bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrony p.poż.),

– tablice informacyjne,

– sprzęt gaśniczy.

 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów oraz sprzętu gaśniczego,
 • prowadzenie próbnych ewakuacji,
 • sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym zgodnie z przepisami prawa pracy i p.poż.

Opracowywanie dokumentacji bhp i ppoż. uwzględniającej warunki klienta

W ramach prowadzonej działalności eksperckiej służymy pomocą w opracowywaniu obligatoryjnej dokumentacji w dziedzinie bhp i ppoż. uwzględniającej warunki klienta
Zarządzenia w sprawie:
 • organizacji i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp;
 • przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za pranie odzieży roboczej i ochronnej we własnym zakresie;
 • wypłaty ekwiwalentu pracownikom za stosowanie własnej odzieży spełniającej wymagania bhp;
 • przydziału środków higieny osobistej;
 • przydziału posiłków profilaktycznych i napojów;
 • wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet;
 • wykazu prac wzbronionych młodocianym;
 • wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
 • wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej;
 • ergonomii pracy przy monitorach ekranowych i zasad przydziału pracownikom okularów korygujących wzrok;
 • zasad postępowania w razie wypadku przy pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy.
Rejestry:
 • wypadków przy pracy;
 • wypadków w drodze do pracy lub z pracy;
 • chorób zawodowych;
 •  wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy;
 • czynników rakotwórczych w środowisku pracy;
 • prowadzonych szkoleń w dziedzinie bhp.
Instrukcje:
 • instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu określonych prac na określonym stanowisku pracy;
 • instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń;
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • instrukcje postępowania na wypadek awarii lub innego zagrożenia zdrowia lub życia.