Szkolenie z zakresu służby BHP

§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników albo
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Rozdział X Kodeksu pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Art. 23711

Cel Szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas trwania:

64 godziny dydaktyczne.

Uczestnicy:

Pracodawcy, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Kluczowe zagadnienia:
 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

– źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

– prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,

– ochrona pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,

– szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

– świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,

– system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

– nadzór i kontrola warunków pracy,

 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna),
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:

– zagrożenia wypadkowe,

– hałas i drgania mechaniczne,

– szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

– czynniki biologiczne,

– promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

– pola elektromagnetyczne,

– energia elektryczna i elektryczność statyczna,

– mikroklimat środowiska pracy,

– oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

– zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

– zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów,

 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy,
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka,
 • zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby,
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp,
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
Pracodawcy, wykonujący zadania służby bhp, którzy ukończą kurs, mogą konsultować późniejsze działania z ekspertem w dziedzinie bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w TOP 2001 Sp. z o. o.