Laboratorium Badań Środowiska Pracy

Laboratorium Top2001

Akredytacja Laboratorium Badań Środowiska Pracy TOP 2001 posiada certyfikat akredytacji PCA Nr AB 1153. Zgodnie z zakresem akredytacji laboratorium wykonuje badania i pomiary środowiska pracy: hałasu, drgań, zapylenia, czynników chemicznych, oświetlenia, mikroklimatu i wydatku energetycznego.
Doradztwo Wykwalifikowany personel laboratorium świadczy usługi doradcze i informacyjne w zakresie identyfikacji oraz optymalnych metod quality essay writing ograniczenia czynników szkodliwych w środowisku pracy.
Ceny Laboratorium gwarantuje klientom korzystne warunki finansowe świadczonych usług. Ceny pomiarów i badań są negocjowane, ustalane indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
Przyjmowanie zleceń Laboratorium /dissertation-editing Badań Środowiska Pracy TOP 2001
ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. (087) 567 77 19, fax (087) 565 80 44
e-mail: biuro@top2001.org.pl, www.top2001.org.pl

Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonujemy na terenie całego kraju.

 


Usługi

Laboratorium oferuje następujące badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonane na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym:

 • pobór metodą dozymetrii indywidualnej chemicznych
  zanieczyszczeń powietrza,
 • pobór i oznaczanie stężenia pyłów przemysłowych (pyłu całkowitego oraz frakcji respirabilnej) metodą filtracyjno-wagową wraz z oznaczaniem zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach przemysłowych metodą spektrofotometrycznej. Próbki pyłów przemysłowych pobierane są metodą dozymetrii indywidualnej:

– metodą spektrofotometryczną oznacza się próbki żelaza i manganu pobrane metodą dozymetrii indywidualnej;

– z zastosowaniem urządzeń z bezpośrednim odczytem o jednostkowym czasie trwania pomiarów mierzy się stężenia substancji szkodliwych w postaci par, gazów, mgieł, występujących w powietrzu otaczającym stanowisko pracy (CO, NO, NO2, amoniak, formaldehyd, kwas siarkowy);

 • pomiary hałasu słyszalnego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego, maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego i szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego oraz wyznaczanie ekspozycji dziennej i/lub tygodniowej;
 • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych;
 • analiza widmowa hałasu oraz dobór ochronników słuchu dokonywana jest w celu ograniczenia oddziaływania hałasu w konkretnym środowisku pracy i doboru środków ochrony indywidualnej ograniczających jego natężenie poniżej poziomu dopuszczalnego z zachowaniem zdolności do komunikacji i realizacji procesów technologicznych;
 • pomiary drgań mechanicznych (wibracji) działających na organizm człowieka przez kończyny górne oraz o ogólnym działaniu na organizm człowieka;
 • pomiary mikroklimatu zimnego, umiarkowanego, gorącego wykonywane w celu oceny środowiska termicznego poprzez pomiary parametrów fizycznych powietrza i wyznaczanie wskaźników środowiska cieplnego, za pomocą miernika mikroklimatu MM-01;
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy orazpomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach za pomocą luksomierzy;
 • pomiary wydatku energetycznego wykonywane w celu określenia ciężkości pracy fizycznej pracownika, oparte na pomiarze wentylacji minutowej płuc za pomocą miernika wydatku energetycznego MWE-1.

badania i pomiary czynników szkodliwych


System zarządzania

System zarządzania Laboratorium oparty jest o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Pomiary i badania są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, Polskie Normy, wewnętrzne dokumenty odniesienia, Księgę Jakości, Procedury Jakości oraz Procedury Badawcze i Instrukcje Badawcze. Praca zgodna z wymienionymi wyżej dokumentami zapewnia uzyskiwanie wyników miarodajnych i gwarantujących wiarygodność, użyteczność i rzetelność. Funkcjonowanie systemu zarządzania w Laboratorium pozwala realizować najważniejszy cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz wykonanie usług o najwyższej jakości w sposób bezpieczny, a także przyjazny środowisku przy zapewnieniu, że nie podejmuje ono żadnych działań, mogących podważyć niezależność opinii i rzetelność działalności badawczej.

Prace w Laboratorium odbywają się na wysokiej klasy sprzęcie pomiarowym i badawczym.

W ramach zapewnienia spójności pomiarowej i badawczej sprzęt poddawany jest regularnie sprawdzeniom i zewnętrznej kontroli metrologicznej.

W celu potwierdzenia i weryfikacji poprawności wykonywania pomiarów i analiz, Laboratorium regularnie bierze udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości PT/ILC. Dotyczą one wszystkich metod objętych zakresem akredytacji Laboratorium.

Gwarantujemy kompetentne i terminowe wykonywanie zleceń, dzięki czemu liczba naszych klientów co roku zwiększa się. Jest to głównie zasługą personelu, zapoznanego z dokumentacją systemu zarządzania, w sposób ciągły podnoszącej swoje kwalifikacje i umiejętności, który łączy to, co najistotniejsze w branży usługowej – całkowity profesjonalizm i doświadczenie. Wszyscy pracownicy to specjaliści w dziedzinie badań środowiskowych. Doświadczenie zdobywają w codziennej pracy, na specjalistycznych oraz wewnętrznych szkoleniach.

Laboratorium przestrzega praw klienta i rozumie jego oczekiwania, gwarantuje zachowanie poufności, oraz uwzględnia możliwość reklamacji.

Pobierz plik zgłoszenia