Uncategorized

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Napisany przez na Jul 29, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. została wyłączona

16 września 2016 r. odbędzie się w naszym Ośrodku przy ul. Gałaja 26 szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu można dokonać odsyłając do nas wypełnioną kartę zamówienia e-mailem: biuro@top2001.org.pl, faksem: 87/565 80 44 lub dzwoniąc pod nr 87/565 80 43. Zgłoszenie na szkolenie – pobierz plik

Czytaj więcej

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Napisany przez na Jul 22, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp. została wyłączona

3 października br. rozpocznie się w naszym Ośrodku przy ul. Gałaja 26 szkolenie dla pracodawców pełniących służby bhp. Szkolenie skierowane jest do Pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniu może wziąć udział Pracodawca, który: 1)    zatrudnia do 10 pracowników, albo 2)    zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenie trwa 64 godziny dydaktyczne, zajęcia odbywają się popołudniami. Pracodawcy, którzy ukończą kurs, mogą konsultować późniejsze działania z  ekspertem w dziedzinie bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, zatrudnionym w TOP 2001 Sp. z o. o. W sprawie szczegółowych informacji oraz zapisów prosimy o kontakt telefoniczny: 87/565 80 43 lub mailowy:...

Czytaj więcej

Certyfikat CIOP-PIB

Napisany przez na Jul 19, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Certyfikat CIOP-PIB została wyłączona

4 grudnia 2015 roku odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2016 rok. Na liście ekspertów po raz kolejny znalazł się mgr inż. Krzysztof Panek.     Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługaprzedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Wysoką jakość usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB poprzez m.in.: – ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów CIOP-PIB w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian, – udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu BHP i ergonomii, – dyspozycyjność ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w działaniach prowadzonych przez członków...

Czytaj więcej

Zadania służby BHP

Napisany przez na Jul 18, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Zadania służby BHP została wyłączona

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r., z późn. zm.) każdy pracodawca zatrudniający pracowników obowiązany jest stworzyć w firmie służbę bhp. W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia do 10 osób i ukończy niezbędne szkolenie do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby dowiedz się więcej na temat szkolenia. http://top2001.org.pl/szkolenie-z-zakresu-sluzby-bhp Zadania służby bhp pracodawca może powierzyć pracownikowi firmy lub specjalistom w tej dziedzinie spoza zakładu pracy. Co otrzymujesz powierzając zadania służby bhp naszej firmie? – opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp (zarządzenia, wykazy, rejestry, tabele norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej), – szkolenia wstępne i okresowe bhp, – ocenę ryzyka zawodowego oraz zakres działań ograniczających to ryzyko, – reprezentowanie firmy wobec organów kontroli oraz pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną, – badania czynników środowiska pracy, – ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej i wiele innych....

Czytaj więcej

Zdobądź fundusze na poprawę warunków BHP

Napisany przez na Jul 8, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Zdobądź fundusze na poprawę warunków BHP została wyłączona

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił program dofinansowania działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Adresowany jest do wszystkich płatników składek wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw   ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie stanowi pomocy de minimis O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa odprowadzające składki na ubezpieczenie wypadkowe, również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wielkość przedsiębiorstwa mierzona jest liczbą zatrudnionych pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie wypadkowe. Istnieje możliwość ubiegania się o zakup urządzeń używanych. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie kilkakrotnie – warunkiem jest zakończenie realizacji poprzedniego projektu (kolejny projekt nie może dotyczyć takich samych działań na tych samych stanowiskach oraz w tych samych obiektach).   Rodzaje projektów, na które można otrzymać dofinansowanie Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego: rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Dotowane są inwestycje polegające na zakupie, montażu urządzeń i elementów, m. in.: – osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, – optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.), – urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.), – elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp.), – kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, – obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, – wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.), – neutralizatorów elektryczności statycznej, – urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.), – urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.), – urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej, – urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań), – urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków, – urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. Dofinansowanie obejmuje również zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej). Projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP: – przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, – wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak: czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.), czynniki chemiczne i pyły, czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.), czynniki biologiczne. – dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), – przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, – wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, – opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy. Projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.   WYSOKOŚĆ DOTACJI Maksymalna kwota dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS oraz procentowy udział ZUS w finansowaniu uzależniony jest od rodzaju i wielkości firmy. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników. Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pra- co- wni- ków Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów doradczych (w PLN) projektów inwestycyjnych (w PLN) projektów doradczo-inwestycyjnych (w PLN) Mikro przedsiębiorstwa 1 – 9 90% 40 000 60 000 100 000 Małe przedsiębiorstwa 10 – 49 80% 60 000 90 000 150 000 Średnie przedsiębiorstwa 50 –...

Czytaj więcej

Prace na wysokościach związane z odśnieżaniem dachów

Napisany przez na Jul 7, 2016 w Uncategorized | Możliwość komentowania Prace na wysokościach związane z odśnieżaniem dachów została wyłączona

Sezon zimowy rozpoczęty. Dla właścicieli i zarządców budynków obfite opady śniegu wiążą się z konieczność odśnieżania dachów z zalegającego śniegu oraz wiszących sopli lodu. Jest to bardzo niebezpieczne zajęcie, jeżeli więc nie korzystamy z usług profesjonalnej firmy a do odśnieżania dachu zakładu pracy skierujemy pracownika musimy go odpowiednio przeszkolić i zabezpieczyć. O czym należy pamiętać? Pracownik, który ma za zadanie odśnieżać dachy, nie musi mieć szczególnych kwalifikacji, ale powinien przejść aktualne szkolenie BHP, obejmujące programem zagadnienia dotyczące zasad BHP przy odśnieżaniu obiektów. Powinien mieć również aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego typu prac, w tym specjalistyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik odśnieżający dach powinien także przejść instruktaż stanowiskowy i być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Do obowiązków pracodawcy należy wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie, jak np. szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem, hełm, obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem, czy rękawice ochronne oraz środki ochrony zbiorowej. Należy zadbać również o to, aby pracownik umiał posługiwać się przydzielonym sprzętem i aby go stosował. Dodatkowo przed rozpoczęciem prac na dachu należy odpowiednio przystosować stanowisko pracy, tzn. wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu, jak również narzędziami. Powinno się także zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami, a pracownicy przed rozpoczęciem każdorazowo pracy powinni być poinformowani o imiennym podziale pracy, kolejnością wykonywania zadań i wymaganiami BHP przy wykonywaniu poszczególnych...

Czytaj więcej